Политика за поверителност


Настоящата политика за поверителност има за цел да Ви информира за обработката на Вашите лични данни и Вашите права относно тази обработка съгласно Общия регламент за защита на данните, Закона за защита на личните данни и Закона на електронната търговия.

 

I. Администратор на лични данни:


„Версол“ ЕООД, с ЕИК 201486750, със седалище и адрес на управление: с. Лик, общ. Мездра, обл. Враца, е администратор на лични данни съгласно Общия регламент за защита на данните и носи отговорност за обработката на данни, както е посочено по-долу. За въпроси или искания относно обработката на данни, моля, свържете се с нас на versol_eood@abv.bg

 

II. Цели и основание за обработка на личните Ви данни:


1. Администраторът обработва личните Ви данни предоставени с изричното Ви съгласие при попълване на електронната форма за регистрация/вход в сайта, подаване на поръчка включително и без регистрация, сключване на абонаменти за получаване на продукти, за получаване на бюлетин за наши промоционални предложения (име, фамилия, имейл, адрес за доставка, телефон), при спазване на действащото законодателство и клаузите на Общите условия.

2. Администраторът може да обработва личните Ви данни за целите, предвидени в договора - приемане и изпълнение на поръчки, абонаменти, връзка с Потребителите в случай на възникнали проблеми, свързани с поръчката, както за цели, необходими за защита и прилагане на легитимните интереси на Версол като например осигуряване на нормалното функциониране и използване на сайта, поддръжка и администриране на услугите, разрешаване на възникнали спорове, както и за цели свързани със спазване на законовите задължения на Версол по изпълнение на предвидени в закона задължения за запазване или предоставяне на информация при постъпване на съответно разпореждане от компетентни държавни или съдебни органи.

 

III. Продължителност на съхранение на данните:


3. Личните Ви данни може да се съхраняват за периода на използване на онлайн магазина от Потребителите. Ако обработването на лични те данни зависи от съгласието на Потребителя, личните данни може да се обработват, докато същото не бъде оттеглено. 

4. Срокът на съхранение на личните данни е 5 години за целите на защита на правните интереси на Версол при съдебни или административни спорове с потребители на онлайн магазина. Счетоводните документи се съхраняват за съответния законоустановен срок. В зависимост от обхвата на Личните данни и целите на тяхното обработване, същите могат да се съхраняват за различен период от време. 

5. Личните Ви данни ще бъдат съхранявани според законовите изисквания за защита на личните данни в електронен формат в следния поддържан от Администратора електронен регистър: „Регистър Поръчки“ за срок не повече от минимално необходимия за тази цел след приключване на всички дейности по осъществяване на поръчката Ви.

6. Версол  гарантира, че личните  данни ще бъдат обработвани изцяло на територията на Република България и няма да бъдат предоставяни под никаква форма на трети лица или използвани за цели, различни от гореописаните, освен при наличието на изрично писмено съгласие на Потребителя или, ако информацията се изисква от компетентен държавен орган в рамките на правомощията му по закон. Потребителите се съгласяват, че за целите на обработването на плащанията чрез ПОС терминал, предоставят доброволно (номер на картата, CVV - таен код от гърба на картата, дата на валидност на картата, име на картодържателя), както и банкова сметка IBAN на потребителя при плащане чрез банков превод. Третите лица, обработващи лични данни спазват всички изисквания за законност и сигурност при обработването и съхраняването на личните Ви данни. Версол не извършва трансфер на Вашите данни към трети държави.

 

IV. Технически и организационни мерки за защита:


7. Полагаме големи усилия, за да Ви защитим от неразрешен достъп или неразрешено изменение, разкриване или унищожаване на  личните Ви данни. За тази цел предприемаме редица технически и организационни мерки:

8. Във всеки момент, има право да изисква от Потребителя да се легитимира и да удостовери достоверността на всяко едно от обявените по време на регистрацията обстоятелства и лични данни.

9. В случай, че по някаква причина Потребителят е забравил или изгубил своята парола за достъп, сайтът предоставя възможност за генериране на нова парола и за промяна на забравената парола.

10. От съображения за сигурност на личните данни на Потребителите, Версол ще изпрати данните само на e-mail адрес, който е бил посочен от Потребителите в момента на регистрацията.

11. Извършваме прегледи на практиките си за събиране, съхранение и обработка на лични данни, включително на физическите мерки за сигурност, с цел предотвратяването на неразрешен достъп до системите, които използваме.

12. Достъп до личните Ви данни в рамките на нашето дружество е ограничен. Достъп имат само лица, чиито  функции изискват достъп до данните с оглед осъществяването на дейностите, за които данните са били събрани.

 

V. Вашите права:


►Можете да получите информация от Версол за съхраняваните от нас  Ваши лични данни по всяко време и имате правото на достъп до тях.

►Можете да поискате личните Ви данни да бъдат коригирани по всяко време в случай на неточност и/или несъответствие. Потребителят е запознат със задължението си да уведоми Версол а за всяка промяна в личните му данни.

►Потребителският акаунт може да бъде изтрит от базата данни заедно с прилежащата към него информация по всяко време при желание от страна на Потребителя. Версол не изтрива данните, които има законово задължение да съхранява, включително за защита по повод отправени срещу него съдебни претенции или доказване на свои права.

►Може да изискате от Версол ограничаване на обработването на Вашите лични данни.

►Имате Правото да подадете жалба в надзорен орган (Комисия за защита на личните данни), ако смятате, че обработката на данни е нарушение на приложимото европейски и национално законодателство за защита на личните данни.

►Имате право по всяко време и на основания, свързани с конкретна ситуация, на възражение срещу обработване на лични данни, въз основа на легитимния интерес.

13. Можете да упражните всичките си права относно защита на Вашите лични данни чрез формата за запитване към сайта. Разбира се, можете да отправите исканията си във всякаква форма, която съдържа изявление за това и ви идентифицира като притежател на данните.


14. Дружеството може да изменя Политиката за поверителност, като публикува съобщение за това на сайта си.

 

Политиката за поверителност е приета на 19.07.2020 г.

Сайтът ни използва Бисквитки (Cookies). За повече информация, може да посетите: